تاریخ های مهم

 

آخرین مهلت ارسال مقالات : 10  اسفند ماه 1398

ثبت نام کامل حضوری (پرداخت هزینه) : 5  اسفند ماه 1398

ثبت نام کامل غیرحضوری (پرداخت هزینه) : 12  اسفند ماه 1398

برگزاری کنفرانس : 22 اسفند ماه 1398